ประกวดราคาจ้างกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน (ASEAN TOUR) ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย - สาธารณรัฐสิงคโปร์ (EP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
เลขที่โครงการ
62067491015
วันที่ประกาศ
19 ก.ค. 2562
งบประมาณ
1,976,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง






* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th