ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการปศสุัตว์ OK ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
62077092967
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2562
งบประมาณ
1,200,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th