ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการขยายผลศูนย์ทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารสู่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารชี้นำภาคตะวันออก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
จังหวัด
จันทบุรี
เลขที่โครงการ
63067456660
วันที่ประกาศ
30 มิ.ย. 2563
งบประมาณ
3,800,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th