ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยง 4 ร.ภายใต้ชื่องาน ประชารัฐพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
เลขที่โครงการ
63077514510
วันที่ประกาศ
30 ก.ค. 2563
งบประมาณ
945,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th