อีเว้นท์รอผู้จัด

ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [ กรุงเทพมหานคร ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางกายในสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077387404)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [ กรุงเทพมหานคร ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดกิจกรรมเปิดตัวสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077393774)
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) [ กรุงเทพมหานคร ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการเกี่ยวกับงานด้านรัฐบาลดิจิทัลการปรับเปลี่ยนภารกิจองค์กรและบริการโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการกลางภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077236722)
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) [ กรุงเทพมหานคร ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 (ภาคกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077286840)
โรงพยาบาลราชวิถี [ กรุงเทพมหานคร ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาการจัดงาน NCD Forum 2018 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077387626)
อำเภอเลาขวัญ [ กาญจนบุรี ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านโป่งไหม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077381697)
อำเภอเลาขวัญ [ กาญจนบุรี ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านเขานางสางหัว หมู่ที่ 12 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077387850)
อำเภอเลาขวัญ [ กาญจนบุรี ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ชุมชนริมคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077389737)
จังหวัดชัยนาท [ ชัยนาท ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเภทของใช้ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077241204)
จังหวัดชัยนาท [ ชัยนาท ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร เครื่องดื่มและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077241290)
อำเภอภูเขียว [ ชัยภูมิ ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP วัตวิถี กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 3.1 ฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 5 หมู่บ้าน 50 ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077373460)
จังหวัดตราด [ ตราด ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาอาหารพื้นถิ่น (OTOP รสไทยแท้) ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077380610)
จังหวัดตราด [ ตราด ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077388538)
จังหวัดตราด [ ตราด ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077394278)
จังหวัดตาก [ ตาก ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างกิจกรรมปั่นจักรยานเชื่อมความสัมพันธ์ชายแดนไทย-เมียนมา(ตาก-เมียวดี)เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077379956)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย [ นนทบุรี ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึก (แหวนทองคำปลอกมีดแบบขอบโค้งมน) สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุงานใน กฟผ. ครบ 30 ปี ในปี 2561 จำนวน 282 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077355053)
จังหวัดบึงกาฬ [ บึงกาฬ ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างจัดงานเมืองบึงกาฬอาหารปลอดภัย ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077378680)
จังหวัดพระนครศณีอยุธยา [ พระนครศรีอยุธยา ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมตลาดย้อนยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077385788)
จังหวัดพะเยา [ พะเยา ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ประชาชน กิจกรรมย่อยที่ 2.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสัมมาชีพระดับหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077375734)
จังหวัดพะเยา [ พะเยา ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาซื้อพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ประชาชน กิจกรรมย่อยที่ 1.2 เวทีวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077380538)


จังหวัดมหาสารคาม [ มหาสารคาม ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด รายการเพิ่มมูลค่าผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดมหาสารคาม ด้วยการออกแบบและเทคโนโลยีฟอกย้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077224325)
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) [ ยะลา ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ เทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จังหวัดลำปางและจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077263693)
จังหวัดยโสธร [ ยโสธร ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างทำวัสดุจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและระดับสติปัญญาเด็กจังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077246375)
จังหวัดระนอง [ ระนอง ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมออกแบบและจัดทำสื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077374900)
อำเภอเมืองระยอง [ ระยอง ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ประจำปี 2561 กิจกรรมการจัดงานสืบสานตำนานเมืองเก่ายมจินดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077379510)
จังหวัดสงลา [ สงขลา ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดงานนิทรรศการมหกรรมยางพาราจังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077250003)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) [ สมุทรปราการ ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดโครงการ สุวรรณภูมิแฟร์ (แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077357241)
จังหวัดสมุทรสาคร [ สมุทรสาคร ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077100685)
จังหวัดสมุทรสาคร [ สมุทรสาคร ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมส่งเสริม/พัฒนาเสน่ห์ ประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชน (พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นของที่ระลึก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077273427)
จังหวัดสระบุรี [ สระบุรี ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน ๓๐ ผลิตภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077375196)
จังหวัดสิงห์บุรี [ สิงห์บุรี ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP, ออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ สลากสินค้า แบรนด์ที่เป็นอัตลักษณ์ และจัดทำ STORY ของผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077072008)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี [ สุราษฎร์ธานี ]
20 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โดยโรงเรียน OTOP กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077285815)
จังหวัดกระบี่ [ กระบี่ ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างผลิตสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์ และออกอากาศรายการทางสถานีโทรทัศน์/วิทยุ การจัดกิจกรรมการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077349163)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง [ กรุงเทพมหานคร ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างจัดประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077202253)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม [ กรุงเทพมหานคร ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077167384)
การเคหะแห่งชาติ [ กรุงเทพมหานคร ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2561 จำนวน 41 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067351406)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ [ กรุงเทพมหานคร ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077346979)
อำเภอสังขละบุรี [ กาญจนบุรี ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077339351)
อำเภอสอยดาว [ จันทบุรี ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077375275)
อำเภอสอยดาว [ จันทบุรี ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการออกแบบและยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077375757)


อำเภอแหลมสิงห์ [ จันทบุรี ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบการเปิดตัวชุมชนตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยวโดยการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077351521)
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ [ ชัยภูมิ ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์(กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ปั่นจักรยน Tour of Nakhonchaiburin) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077352292)
จังหวัดนครพนม [ นครพนม ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 ธรรมกลุ่มจังหวัดสนุก กิจกรรมที่ 6 พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077358450)
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ นครศรีธรรมราช ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครศรีธรรมราช กก.หลักที่ 5 ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว กก.ที่ 5.1 ร่วมจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัด และสินค้าเชื่อมโยงเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077360464)
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ [ นครศรีธรรมราช ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ กรุงเทพมหานคร - จังหวัดเชียงราย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077292100)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย [ นนทบุรี ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึกสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุงานใน กฟผ. ครบ 20 ปี ในปี 2561 จำนวน 141 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077342906)
จังหวัดบึงกาฬ [ บึงกาฬ ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดงานบึงกาฬเมืองอาหารปลอดภัย ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077222418)
จังหวัดบึงกาฬ [ บึงกาฬ ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) จังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077374889)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ พระนครศรีอยุธยา ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077356770)
จังหวัดพะเยา [ พะเยา ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดแสดง สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077374007)
อำเภอภูซาง [ พะเยา ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077375119)
จังหวัดภูเก็ต [ ภูเก็ต ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมที่ ๒ (๒)การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077112182)
จังหวัดลำพูน [ ลำพูน ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน (Press Tour) กิจกรรมย่อยจ้างเหมาจัดแรลลี่นำสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมหมู่บ้าน มาเต๊อะ มาแอ่ว บ้านเฮา หละปูน เจ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077374215)
จังหวัดลำพูน [ ลำพูน ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน (Press Tour) กิจกรรมย่อยจัดแรลลี่นำสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมหมู่บ้าน มาเต๊อะ มาแอ่ว บ้านเฮา หละปูน เจ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077375417)
จังหวัดสงขลา [ สงขลา ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077328291)
อำเภอสะเดา [ สงขลา ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี(กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวอำเภอสะเดา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077366314)
จังหวัดสมุทรปราการ [ สมุทรปราการ ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและเสริมสร้างการรวมกลุ่มทางธุรกิจ โครงการย่อย พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP และส่งเสริมการตลาดสินค้าสู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077259645)
จังหวัดสิงห์บุรี [ สิงห์บุรี ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวผ่านเรื่องเล่าจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077364209)
อำเภอสามโก้ [ อ่างทอง ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอ่างทอง กิจกรรมจ้างเหมาจัดตลาดน้ำสามโก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077264380)
จังหวัดเชียงราย [ เชียงราย ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างจัดงาน Chiangrai coffee and tea festival 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077331437)


จังหวัดเชียงใหม่ [ เชียงใหม่ ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ โครงการบริหารจัดการขยะเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077249416)
จังหวัดเชียงใหม่ [ เชียงใหม่ ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาการจัดงานและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ ๒.๔ การจัดการและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมEco School ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077256743)
จังหวัดเลย [ เลย ]
19 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMEs/OTOP และวิสาหกิจชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077361033)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [ กรุงเทพมหานคร ]
18 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067544777)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [ กรุงเทพมหานคร ]
18 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างดำเนินงานสัญจรนิทรรศการ การจัดการขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077317343)
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ [ กรุงเทพมหานคร ]
18 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดบูธนิทรรศการและกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องสิทธิของผู้บริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077081855)
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ [ กรุงเทพมหานคร ]
18 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077105419)
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ [ กรุงเทพมหานคร ]
18 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง สำหรับผู้ประกอบกิจการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077173508)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [ กรุงเทพมหานคร ]
18 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมา โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ และการประกวด AgTech Innovation Awards 2018 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077227196)
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) [ กรุงเทพมหานคร ]
18 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดงาน (DMC) เพื่อจัดทำและนำเสนอรายการกิจกรรม Annual Representative Meeting และ TCEBs Rep Educational Trip 2018 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077318848)
จังหวัดกาญจนบุรี [ กาญจนบุรี ]
18 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077321480)
จังหวัดกาญจนบุรี [ กาญจนบุรี ]
18 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077330217)
จังหวัดกาญจนบุรี [ กาญจนบุรี ]
18 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077335530)
จังหวัดขอนแก่น [ ขอนแก่น ]
18 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ และโลจิสติกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077322315)
อำเภอขลุง [ จันทบุรี ]
18 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึกตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077341530)
อำเภอขลุง [ จันทบุรี ]
18 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077341545)
อำเภอมะขาม [ จันทบุรี ]
18 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาห้เป็นสินค้าที่ระลึก และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สามารถจำหน่ายได้ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077330658)
อำเภอมะขาม [ จันทบุรี ]
18 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการในการอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077330846)
จังหวัดตราด [ ตราด ]
18 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและจัดทำสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077332195)
จังหวัดพะเยา [ พะเยา ]
18 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพะเยา ตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077159513)


จังหวัดระนอง [ ระนอง ]
18 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077319083)
จังหวัดระนอง [ ระนอง ]
18 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077319132)
จังหวัดลำพูน [ ลำพูน ]
18 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โดยโรงเรียน OTOP ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077325076)
จังหวัดลำพูน [ ลำพูน ]
18 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โดยโรงเรียน OTOP ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077335137)
จังหวัดลำพูน [ ลำพูน ]
18 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โดยโรงเรียน OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077346323)
จังหวัดศรีสะเกษ [ ศรีสะเกษ ]
18 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรมสร้างสรรค์เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ไหมจังหวัดศรีสะเกษ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077346294)
จังหวัดเพชรบุรี [ เพชรบุรี ]
18 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านปศุสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077295574)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [ กรุงเทพมหานคร ]
17 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการสร้างการรับรู้สิทธิ ด้านความปลอดภัยต่อแรงงานต่างด้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067254779)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย [ กรุงเทพมหานคร ]
17 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างจัดนิทรรศการโครงการ มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค ในงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2561 ระหว่างวันที่ 11-19 ส.ค. 2561 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077294978)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [ กรุงเทพมหานคร ]
17 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077293581)
สำนักงานธนานุเคราะห์ [ กรุงเทพมหานคร ]
17 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างมหกรรมประมูลทรัพย์หลุดจำนำ สธค. โรงรับจำนำของรัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077301525)
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) [ กรุงเทพมหานคร ]
17 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดจ้างผู้ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์การประกาศเป็นเจ้าภาพจัดงาน UFI Congress 2019 BANGKOK และกิจกรรมสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077256372)
กรมการพัฒนาชุมชน [ กาญจนบุรี ]
17 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077256644)
อำเภอไทรโยค [ กาญจนบุรี ]
17 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077300518)
อำเภอเขาคิชฌกูฎ [ จันทบุรี ]
17 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สามารถจำหน่ายได้ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077302479)
อำเภอเขาคิชฌกูฏ [ จันทบุรี ]
17 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการในการอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าที่สามารถจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวได้ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077302400)
จังหวัดชัยนาท [ ชัยนาท ]
17 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077292113)
จังหวัดชัยภูมิ [ ชัยภูมิ ]
17 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร กิจกรรม การพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรทุกระดับ กิจกรรมย่อย นวัตกรรมตลาดสินค้า OTOP ด้วยระบบ IT (QR code) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077275785)
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ [ นนทบุรี ]
17 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการนิทรรศการเผยแพร่แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อรองรับ E-Commerce ในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (TILOG-LOGISTIX 2018) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077254208)
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ [ นนทบุรี ]
17 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์ภาพรวมโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ปี 2561 (Designers Room Talent Thai Promotion) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077277096)


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ [ นนทบุรี ]
17 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์แบรนด์นักออกแบบ/ผู้ประกอบการไทย โครงการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2561 (DEmark) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077281479)
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ [ นนทบุรี ]
17 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดทำข้อมูลธุรกิจเชิงสร้างสรรค์/ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ (Creative Craftsmanship) โดยเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077289142)
จังหวัดปราจีนบุรี [ ปราจีนบุรี ]
17 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดแสดงผลการดำเนินงานและนิทรรศการเชิดชูเกียรติ สรุปผลความสำเร็จของการขับเคลื่อนกิจกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077275930)
จังหวัดยโสธร [ ยโสธร ]
17 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดยโสธร (ประเภทของใช้ของตกแต่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077210407)
จังหวัดยโสธร [ ยโสธร ]
17 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดยโสธร (ประเภทอาหาร, เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077211291)
จังหวัดลำพูน [ ลำพูน ]
17 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดลำพูน กิจกรรม (เพิ่มเติม) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ลำไย และสินค้าเกษตรที่สำคัญ กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดงานส่งเสริมการตลาดลำไยและพืชที่สำคัญและผลิตภัณฑ์จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077097403)
จังหวัดสมุทรสงคราม [ สมุทรสงคราม ]
17 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวและออกแบบเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077303727)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี [ สุราษฎร์ธานี ]
17 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมมหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมจัดงานมหกรรมอาหาร (พื้นถิ่น) เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077220697)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี [ สุราษฎร์ธานี ]
17 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมมหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมจัดการแข่งขันทำอาหารเอกลักษณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077304789)
จังหวัดสุราษฎ์ธานี [ สุราษฎร์ธานี ]
17 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมมหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงานมหกรรมอาหาร (ฮาลาล) เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077305128)
จังหวัดหนองคาย [ หนองคาย ]
17 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นของฝากของที่ระลึก โครงการชุมชนท่องเทียว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077161959)
จังหวัดหนองคาย [ หนองคาย ]
17 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างการจัดประชุม Business forum ว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (หนองคาย นครพนม มุกดาหาร) กับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กลุ่มประเทศ CLMV โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077176168)
จังหวัดอุทัยธานี [ อุทัยธานี ]
17 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 4.3 การออกแบบและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน (1) (จัดทำเว็ปไซต์ แผ่นพับ หนังสือ และป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077318290)
จังหวัดอุบลราชธานี [ อุบลราชธานี ]
17 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077320801)
จังหวัดเชียงใหม่ [ เชียงใหม่ ]
17 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างกิจกรรมศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต้นแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077298288)
จังหวัดเชียงใหม่ [ เชียงใหม่ ]
17 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนากลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเมืองมรดกโลก กิจกรรมที่ ๔ Triibal Life Fastival in Chiangmai ๒๐๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077314555)
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ [ เชียงใหม่ ]
17 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างยกระดับนวัตกรรมการตลาดสินค้าและบริการเด่น ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077137861)
จังหวัดกระบี่ [ กระบี่ ]
16 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างผลิตสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์ และออกอากาศรายการทางสถานีโทรทัศน์/วิทยุ การจัดกิจกรรมการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077155146)
จังหวัดกระบี่ [ กระบี่ ]
16 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการวางแผนการตลาดให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077288248)
กรมการพัฒนาชุมชน [ กรุงเทพมหานคร ]
16 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศและอนุรักษ์ กิจกรรม สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077123624)


กรมการพัฒนาชุมชน [ กรุงเทพมหานคร ]
16 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077125386)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย [ กรุงเทพมหานคร ]
16 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุของรฟม. ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067273781)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [ กรุงเทพมหานคร ]
16 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำโครงสร้างนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077259024)
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) [ กรุงเทพมหานคร ]
16 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำรายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงการยกระดับงานเด่นในไมซ์ซิตี้สู่การเป็น Flagship ชั้นนำ กรณีศึกษางานในการยกระดับเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077243546)
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) [ กรุงเทพมหานคร ]
16 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ออนไลน์แคมเปญร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของ สสปน. สำหรับตลาดต่างประเทศ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077281270)
อำเภอท่ามะกา [ กาญจนบุรี ]
16 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077249897)
จังหวัดขอนแก่น [ ขอนแก่น ]
16 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างส่งเสริมและขยายการตลาดสินค้าผ้าทออีสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077288932)
จังหวัดชลบุรี [ ชลบุรี ]
16 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077160024)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี [ ชลบุรี ]
16 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดจ้างออกแบบและตกแต่งคูหา Pattaya Variety ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศ งาน International Tourismus Borse ITB Asia Singapore ๒๐๑๘ ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ Sands Expo Convention Center Marina Bay Sands ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067540029)
จังหวัดนครราชสีมา [ นครราชสีมา ]
16 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดจ้างโครงการสำรวจจัดทำเส้นทางท่องเที่ยววัดเก่าแก่ของจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอีสานใต้จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี การจ้างเหมาจัดทำ Application , คิวอาร์โค๊ดเส้นทางศรัทธาสู่การท่องเที่ยววิถีพุทธ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077278738)
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ [ นนทบุรี ]
16 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างบริษัทดำเนินโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทย กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจบันเทิง ไทย งาน American Film Market Conference 2018 (Thai Night) ณ นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077100182)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา [ นนทบุรี ]
16 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดจ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ของต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายขนาดกลางและขนาดย่อม (Primary GMP) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077254656)
เทศบาลเมืองท่าผา [ ราชบุรี ]
16 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จอ LED Full Color พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067499581)
จังหวัดสมุทรสงคราม [ สมุทรสงคราม ]
16 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่ายเพื่อทดสอบตลาด (ยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสินค้าที่ระลึก) ตามโครงการชุมชนท่่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067528352)
จังหวัดอุทัยธานี [ อุทัยธานี ]
16 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดจ้างงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 4.3 การออกแบบและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน (1) (จัดทำเว็ปไซต์ แผ่นพับ หนังสือ และป้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077264756)
จังหวัดเชียงใหม่ [ เชียงใหม่ ]
16 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างส่งเสริมช่องทางการตลาด จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077289594)
จังหวัดเชียงใหม่ [ เชียงใหม่ ]
16 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077290729)
กรุงเทพมหานคร [ กรุงเทพมหานคร ]
13 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมานำนักเรียนไปทัศนศึกษา ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน ๑,๘๑๔ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067158060)
กรุงเทพมหานคร [ กรุงเทพมหานคร ]
13 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดกิจกรรมทัศนศึกษานำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ของโรงเรียนสายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077105349)
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) [ กรุงเทพมหานคร ]
13 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดหาผู้รับจ้างเหมาจัดทำบูธนิทรรศการในงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077262751)


สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ [ กรุงเทพมหานคร ]
13 ก.ค. 2561
     การจัดจ้างพิมพ์ หนังสือกฎระเบียบที่เกี่ยวกับแผนความถี่และมาตรฐานทางเทคนิคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เลขที่โครงการ : 61067496703)
จังหวัดกาญจนบุรี [ กาญจนบุรี ]
13 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมการจัดงานอาณาจักรทวารวดี ดินแดนมหัศจรรย์ สวรรค์นักเดินทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077264334)
อำเภอด่านมะขามเตี้ย [ กาญจนบุรี ]
13 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านสี่แยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077235856)
จังหวัดชลบุรี [ ชลบุรี ]
13 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077161109)
จังหวัดชัยนาท [ ชัยนาท ]
13 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077241142)
จังหวัดชัยนาท [ ชัยนาท ]
13 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077241270)
จังหวัดชัยนาท [ ชัยนาท ]
13 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดทำแผนธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี 24 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077241328)
จังหวัดชัยนาท [ ชัยนาท ]
13 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดรูปแบบต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077256963)
จังหวัดน่าน [ น่าน ]
13 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตำนานไทลื้อจังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077245592)
จังหวัดบึงกาฬ [ บึงกาฬ ]
13 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและจัดทำสื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077238120)
กรมการพัฒนาชุมชน [ ปทุมธานี ]
13 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077141089)
กรมการพัฒนาชุมชน [ พะเยา ]
13 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077251938)
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปง [ พะเยา ]
13 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอปง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077263351)
จังหวัดพัทลุง [ พัทลุง ]
13 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างเหมาจัดมหกรรมภูมิปัญญาและสินค้าเด่นจังหวัดพัทลุง (ภาคใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077150597)
จังหวัดระนอง [ ระนอง ]
13 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077255239)
จังหวัดลำพูน [ ลำพูน ]
13 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โดยโรงเรียน OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077244505)
จังหวัดหนองคาย [ หนองคาย ]
13 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลอาหารกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077259875)
จังหวัดอำนาจเจริญ [ อำนาจเจริญ ]
13 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077245784)
จังหวัดอุทัยธานี [ อุทัยธานี ]
13 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 4.3 การออกแบบและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน (2) (เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อมวลชนสัญจร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077264206)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ [ เพชรบูรณ์ ]
13 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067162573)


กรมการค้าภายใน [ กรุงเทพมหานคร ]
12 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์ร้านอาหารหนูณิชย์ ประจำปี 2561 รายการที่ 2 ถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกหูหิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067523217)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ [ กรุงเทพมหานคร ]
12 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเผยแพร่ระบบสหกรณ์ผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077194331)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช [ กรุงเทพมหานคร ]
12 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โฆษณาติดรถโดยสารประจำทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067261870)
ธนาคารแห่งประเทศไทย [ กรุงเทพมหานคร ]
12 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างงานจ้างทำของที่ระลึกในรูปแบบประกาศเกียรติคุณแผ่นทองคำบริสุทธิ์ พร้อมบรรจุในกล่องผ้าไหม ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067391201)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [ กรุงเทพมหานคร ]
12 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาออกแบบและจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ประเภทนิตยสาร Startup Thailand ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077121899)
จังหวัดกาญจนบุรี [ กาญจนบุรี ]
12 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมโคเนื้อภาคตะวันตก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077118826)
จังหวัดกาญจนบุรี [ กาญจนบุรี ]
12 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077229658)
อำเภอท่าม่วง [ กาญจนบุรี ]
12 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างตามกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077209862)
อำเภอบ่อพลอย [ กาญจนบุรี ]
12 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุนชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077220801)
จังหวัดฉะเชิงเทรา [ ฉะเชิงเทรา ]
12 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างการเพิ่มช่องทางการตลาด (จัดมหกรรม OTOP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077121584)
จังหวัดฉะเชิงเทรา [ ฉะเชิงเทรา ]
12 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยผ่านเทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077230676)
จังหวัดนครราชสีมา [ นครราชสีมา ]
12 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ชื่องาน มหัศจรรย์ OTOP โคราช ช็อปมันส์ สนั่นเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077124457)
จังหวัดนครศรีธรรมราช [ นครศรีธรรมราช ]
12 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยวโดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กก.ย่อยที่ 2.1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โรงเรียน OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077224127)
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ [ นครศรีธรรมราช ]
12 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 14 -18 ตุลาคม 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077142337)
จังหวัดนนทบุรี [ นนทบุรี ]
12 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภูมิใจในความเป็นคนนนท์และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมนนท์สืบสานผ้าไทยเทิดไท้องค์ราชินี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077231036)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ พระนครศรีอยุธยา ]
12 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างกิจกรรมจ้างจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการเสด็จเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077239459)
จังหวัดพะเยา [ พะเยา ]
12 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก กิจกรรมย่อยส่งเสริมการท่องเที่ยว (สืบสานตำนานไทลื้อ ครั้งที่ 18) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077123702)
โรงเรียนบ้านค่าย [ ระยอง ]
12 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 200 ชุด โรงเรียนบ้านค่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077238595)
จังหวัดลำพูน [ ลำพูน ]
12 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โดยโรงเรียน OTOP ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077236798)
จังหวัดลำพูน [ ลำพูน ]
12 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด กิจกรรมย่อยการจัดทำสื่อวิดีทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077239253)


จังหวัดศรีสะเกษ [ ศรีสะเกษ ]
12 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒.๒ จ้างดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลุ่ม D) ประเภทเครื่องดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077123031)
อำเภอบางพลี [ สมุทรปราการ ]
12 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ พร้อมป้ายในโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบลบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077124606)
จังหวัดอุบลราชธานี [ อุบลราชธานี ]
12 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077220002)
จังหวัดอุบลราชธานี [ อุบลราชธานี ]
12 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินการจัดทำสารคดีแอ่งท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077220959)
จังหวัดอ่างทอง [ อ่างทอง ]
12 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP Angthong to Asean ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077106820)
จังหวัดแพร่ [ แพร่ ]
12 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยกลุ่มอิงฟ้าล้านนาตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077194189)
จังหวัดแพร่ [ แพร่ ]
12 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาและขยายตลาดเนื้อโคคุณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077220012)
กรมการพัฒนาชุมชน [ กรุงเทพมหานคร ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศและอนุรักษ์ (ภาคกลาง) กิจกรรม ทดสอบการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077195443)
กรมการพัฒนาชุมชน [ กรุงเทพมหานคร ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศและอนุรักษ์ (ภาคกลาง) กิจกรรม ทดสอบการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077209997)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [ กรุงเทพมหานคร ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลเข้ามาดำเนินการจัดการศึกษาดูงานด้านแรงงานสัมพันธ์ สิทธิสวัสดิการและงานบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกิจการไฟฟ้าและด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ณ ประเทศญี่ปุ่น เลขที่ กฟภ.กปก.(ปก)386/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067509130)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [ กรุงเทพมหานคร ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดคูหานิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077207740)
จังหวัดกาญจนบุรี [ กาญจนบุรี ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077160864)
อำเภอเมืองกาญจนบุรี [ กาญจนบุรี ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077190314)
จังหวัดกาฬสินธุ์ [ กาฬสินธุ์ ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำสื่อภาพถ่ายอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077169773)
จังหวัดขอนแก่น [ ขอนแก่น ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มน้ำโขง กิจกรรมส่งเสริมการจัดจำหน่ายและการตลาด จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077069888)
อำเภอท่าใหม่ [ จันทบุรี ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมผลิตและจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้ จำนวน 5 หมู่บ้าน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077199705)
อำเภอท่าใหม่ [ จันทบุรี ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077212402)
อำเภอแหลมสิงห์ [ จันทบุรี ]
11 ก.ค. 2561
     เหมาพัฒนาและยกระดับภูมิปัญญาเป็นสินค้าที่ระลึก ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก (เลขที่โครงการ : 61077192878)
อำเภอแหลมสิงห์ [ จันทบุรี ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077212098)
จังหวัดนครปฐม [ นครปฐม ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน กิจกรรมหลัก พัฒนาผู้ประกอบการ และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรมที่ ๑.๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพร จำนวน ๑๐ ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077049816)


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม [ นครราชสีมา ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างการรับรู้-จัดงานเปิดตัวศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมจัดทำเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ ภายใต้โครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) ระดับภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077200028)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย [ นนทบุรี ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อสารคดีด้านพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067145982)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [ ประจวบคีรีขันธ์ ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมด้านการผลิตพืชอาหารสัตว์แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077199801)
จังหวัดพิษณุโลก [ พิษณุโลก ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกออกบูธท่องเที่ยว ส่งเสริมแลกเปลี่ยนกิจกรรมท่องเที่ยว ภายใต้โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว (Event) ในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067397124)
จังหวัดยโสธร [ ยโสธร ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดยโสธร (ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077211675)
จังหวัดลำพูน [ ลำพูน ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โดยโรงเรียน OTOP ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077208996)
จังหวัดลำพูน [ ลำพูน ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โดยโรงเรียน OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077209466)
จังหวัดศรีสะเกษ [ ศรีสะเกษ ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 3.2.3 จ้างดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลุ่ม D) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077103043)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ [ สมุทรปราการ ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ รื่นรมย์ ชมของดีสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077129948)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ [ สมุทรปราการ ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างตกแต่งนิทรรศการ LAND MARK ซุ้มพร้อมตกแต่งบริเวณโดยรอบ และจัดให้มีเต็นท์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ภายในงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ รื่นรมย์ ชมของดี สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077207555)
จังหวัดสมุทรสงคราม [ สมุทรสงคราม ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ปและบรรจุภัณฑ์ พร้อมจำหน่ายเพ่ื่อทดสอบตลาด ตามโคงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077087896)
จังหวัดสมุทรสาคร [ สมุทรสาคร ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077169058)
จังหวัดอำนาจเจริญ [ อำนาจเจริญ ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จำนวน 27 ผลิตภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต การแปรรูป ด้านการบริหารจัดการและด้านการตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077188922)
จังหวัดอำนาจเจริญ [ อำนาจเจริญ ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า สินค้าอาหารปลอดภัยะและสินค้าเด่นจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077197915)
จังหวัดอุดรธานี [ อุดรธานี ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดจ้างจัดงานแสดงมหกรรมเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมและการจำหน่ายสินค้าของผู้เข้าร่วมโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077074638)
จังหวัดอุดรธานี [ อุดรธานี ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กระุต้นการตัดสินใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077082136)
จังหวัดอุตรดิตถ์ [ อุตรดิตถ์ ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาสร้างระบบ IT สนับสนุนข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ ๕.๓.๑ ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ๓ วัฒนธรรม ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077054021)
จังหวัดอุตรดิตถ์ [ อุตรดิตถ์ ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างงาน กิ๋น แอ่ว ผ่อ เยือนเฮือนป้อหลวง ตามโครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม (ล้านนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077086744)
จังหวัดอ่างทอง [ อ่างทอง ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ OTOP ของฝากของที่ระลึกภายในและภายนอกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถึ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067442597)
จังหวัดเชียงราย [ เชียงราย ]
11 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำหลักสูตร Social Enterprise สู่ชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) กิจกรรมการทำตลาดสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067208109)


การประปาส่วนภูมิภาค [ กรุงเทพมหานคร ]
10 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างพิมพ์สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057494787)
การไฟฟ้านครหลวง [ กรุงเทพมหานคร ]
10 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างบุคคลภายนอกเผยแพร่สปอตโฆษณาของการไฟฟ้านครหลวง ทางช่อง ๓ HD และช่อง ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067477325)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ กรุงเทพมหานคร ]
10 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077078478)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย [ กรุงเทพมหานคร ]
10 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัย ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077075176)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด [ กรุงเทพมหานคร ]
10 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ปฏิบัติการภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077159061)
สำนักงานศาลปกครอง [ กรุงเทพมหานคร ]
10 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างเหมาบริการการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญคดีปกครองเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (การศึกษาดูงานต่างประเทศของผู้เข้าร่วมสัมมนา รุ่นที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077072398)
สถาบันการพลศึกษา [ ชลบุรี ]
10 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างทำมาสคอต (ของที่ระลึก) การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑ ทุ่งสง นครศรีฯ เกมส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077182581)
จังหวัดชัยนาท [ ชัยนาท ]
10 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดงานมนต์เสน่ห์วิถีไทยลุ่มเจ้าพระยา - ป่าสัก 4 จังหวัด ประจำปี 2561 จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077148117)
จังหวัดนครนายก [ นครนายก ]
10 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างเหมาการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077179273)
เทศบาลนครนนทบุรี [ นนทบุรี ]
10 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯประจำปี พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077045101)
จังหวัดบึงกาฬ [ บึงกาฬ ]
10 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีจังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077181255)
จังหวัดบึงกาฬ [ บึงกาฬ ]
10 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077182889)
อำเภอบุ่งคล้า [ บึงกาฬ ]
10 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างพัฒนาอาหารพื้นถิ่น (OTOP รสไทยแท้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077162359)
จังหวัดบุรีรัมย์ [ บุรีรัมย์ ]
10 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับผ้าทออีสาณสู่สากล กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ระดับจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077020920)
จังหวัดปทุมธานี [ ปทุมธานี ]
10 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า Pathum Thani Herbs and Beauty 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077160001)
จังหวัดปทุมธานี [ ปทุมธานี ]
10 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077175544)
จังหวัดพิษณุโลก [ พิษณุโลก ]
10 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ EWEC East West Economic Corridor ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077154039)
จังหวัดยโสธร [ ยโสธร ]
10 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดแสดงสินค้ากิจกรรม Road Show ณ ภาคกลาง จำนวน 1 ครั้ง กิจกรรมเพิ่มช่องทางตลาดและการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและกลุ่มยุทธ์ทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077070106)
จังหวัดราชบุรี [ ราชบุรี ]
10 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077073265)
จังหวัดราชบุรี [ ราชบุรี ]
10 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ประเภทของใช้ของที่ระลึก โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077075004)


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) [ ลำปาง ]
10 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์โฆษณาสั้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ ป่าต้นน้ำ (กรมป่าไม้) ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077120805)
สวนสัตว์สงขลา [ สงขลา ]
10 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077123345)
จังหวัดเชียงราย [ เชียงราย ]
10 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยด้านวินัยจราจร และพัฒนาระบบ บริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน (ค่าจ้างเหมาจัดทำและติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกสร้างความปลอดภัยทางถนน (หมู่บ้าน/ชุมชนละ ๑ ป้าย ป้ายละ 1,100 บาท 1817 หมู่บ้าน/ชุมชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077074414)
จังหวัดเชียงใหม่ [ เชียงใหม่ ]
10 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวล้านนา กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนสานพลังประชารัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077177345)
จังหวัดเลย [ เลย ]
10 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า Loei The Best ๒๐๑๘ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077124930)
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว [ กรุงเทพมหานคร ]
9 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างจัดงานมหกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มสตรีและครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077025100)
กรมธนารักษ์ [ กรุงเทพมหานคร ]
9 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งจัดแสดงอาคารอเนกประสงค์ ณ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61057137347)
กรมส่งเสริมการเกษตร [ กรุงเทพมหานคร ]
9 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านสื่อต่างๆ ภายใต้โครงการ เกษตรสร้างชาติ ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077158916)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย [ กรุงเทพมหานคร ]
9 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดนิทรรศการระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน ๘ ครั้ง และมหกรรม วิทย์แก้จน...ด้วย ๑๐๘ นวัตกรรมทางการเกษตร จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077013845)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย [ กรุงเทพมหานคร ]
9 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการประกวดสารคดีสั้น ภายใต้แนวคิด พ.ร.บ. เคียงข้างทุกการเดินทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077057664)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ [ กรุงเทพมหานคร ]
9 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดการแสดงนิทรรศการ คอบช. ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067538103)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [ กรุงเทพมหานคร ]
9 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายนวัตกรในการพัฒนาระบบนิเวศน์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมข้าวไทย (Rice Innovation Ecosystem Builder) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077149720)
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) [ กรุงเทพมหานคร ]
9 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดจ้างบริษัทดำเนินการตรวจสอบและรับรองจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการจับคู่ธุรกิจผ่านแคมเปญ CONNECT BUSINESSES ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077075459)
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) [ กรุงเทพมหานคร ]
9 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077032325)
จังหวัดกาญจนบุรี [ กาญจนบุรี ]
9 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำเชลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077159324)
จังหวัดฉะเชิงเทรา [ ฉะเชิงเทรา ]
9 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวชุมขนอย่างยั่งยืน กิจกรรมการพัฒนาสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยผ่านเทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077009852)
จังหวัดชัยนาท [ ชัยนาท ]
9 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077152939)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ พระนครศรีอยุธยา ]
9 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมตลาดย้อนยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากิจกรรมไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067534544)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ พระนครศรีอยุธยา ]
9 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมท่องราตรีกรุงศรีอยุธยา Ayutthaya golden night light festival 2018 ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077143451)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ พระนครศรีอยุธยา ]
9 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมตลาดย้อนยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077161556)


ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) [ พระนครศรีอยุธยา ]
9 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดแสดงนิทรรศการ เครื่องเงิน-เครื่องทองและเครื่องแต่งกายในสมัยอยุธยา ณ หอสุพรรณ-พัสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077117986)
จังหวัดลพบุรี [ ลพบุรี ]
9 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี กิจกรรม มหกรรมลานวัฒนธรรมสืบสานวิถีถิ่นวิถีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077073873)
จังหวัดศรีสะเกษ [ ศรีสะเกษ ]
9 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 3.2.4 จ้างดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลุ่ม D) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067492066)
จังหวัดศรีสะเกษ [ ศรีสะเกษ ]
9 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 3.2.1 จ้างดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลุ่ม D) ประเภทอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077051098)
จังหวัดอำนาจเจริญ [ อำนาจเจริญ ]
9 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ระดับจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077082033)
จังหวัดเชียงราย [ เชียงราย ]
9 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างค่าจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว 5 เชียง (เชียงใหม่-เชียงราย-เชียงตุง-เชียงรุ้ง-เชียงทอง) และกิจกรรมที่ 3 การกระตุ้นและส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยว 5 เชียง 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61067208100)
จังหวัดเพชรบุรี [ เพชรบุรี ]
9 ก.ค. 2561
     ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านปศุสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61077141144)
* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th
   ชุมชนคนอีเว้นท์

ติดตามอีเว้นท์ใหม่ๆได้ทาง Facebook