ประกวดราคาจ้างจัดงาน จันทบุรี นครแห่งอัญมณี Chanthaburi - city Of Gems ภายในงาน Bangkok Gems Jewelry Fair ครั้งที่ 64 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัด
จันทบุรี
เลขที่โครงการ
62077310255
วันที่ประกาศ
18 ก.ค. 2562
งบประมาณ
1,474,720 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th