ประกวดราคาจ้างโครงการศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมและเทศโนโลยีการผลิตแอลกอฮอล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
เลขที่โครงการ
65097016894
วันที่ประกาศ
19 ก.ย. 2565
งบประมาณ
4,000,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th